Arti Lirik Lady Saw – Eh-em

Lady Saw | Arti Lirik Lagu Terjemahan Eh-em

Intro:
Intro:
Dem waan know whey mi use an hol di man dem
waan Dem tahu saya gunakan whey di man dem hol sebuah
Bashment suppen
Bashment Suppen
Nuff gal waan know but mi naah tell dem
Nuff gal waan tahu, tapi naah saya memberitahu dem
Mad Dem, Well
Mad Dem, Yah


Cho
Cho


Whol heap a gal a lust off a mi eh-em eh-em
Keseluruha menumpuk gal nafsu off saya eh-eh-em em
Gal a carry malice through mi eh-em eh-em
Gal untuk membawa Malice melalui saya eh-eh-em em
Peter waan two offa mi eh-em eh-em
Peter waan dua Offa saya eh-eh-em em
Caah Joan an har crew nutten naah gwaan fi dem
Joan Caah sebuah har awak Nutten fi dem naah gwaan
RPT
RPT


1. Bout dem a hotti hotti
1. Bout dem hotti hotti
Dem a hot gal fi who
Hot gal dem fi WHO
An none a dem nuh ready fi di bashment crew
Sebuah dem nuh tidak siap fi kru di bashment
Mi hear say all some a dem eh-em waan glue
Saya mendengar ada yang mengatakan semua eh-em dem waan lem
Nuh man naah feature fi dem avenue
Fitur naah fi dem jalan man Nuh


CHO
CHO


2. Dem inna style but dem style dey wak
2. Dem inna dem gaya gaya tapi dey wak
An from yuh see she wak yuh know da eh-em deh slap
Sebuah wak dari yuh melihat yuh tahu dia memberi eh-em deh tamparan
An have the mind a wonder why nuh man nh come back
Sebuah Memiliki pikiran bertanya-tanya pria mengapa nuh nh datang kembali
A ocean a swallow up di man dem
Sebuah laut yang menelan di man dem


CHO
CHO


3. Mice an him fren dem nuh stop waan mi up
3. Tikus fren dem nuh dia sebuah waan berhenti saya
Dem man dey love di burger wid tomato ketchup
Dem pria dey wid cinta di saus burger tomat
An say when him a drink him nuh drink out a cup
Sebuah katakanlah ketika dia minum kepadanya nuh minum secangkir
A so Madhouse man dem nuh stop butt him up
Seorang Madhouse pria dem nuh jadi berhenti mencampuri dia


CHO
CHO


4. Hol heap a man a rush mi fi mi little an mi cute
4. Hol menumpuk seorang pria terburu-buru saya fi saya kecil yang lucu sebuah saya
Caw mi a gal whey drink all mi hot chainey root
Gak saya gal whey minum semua akar chainey saya panas
When man a feature dem dem haffi carry parachute
Ketika seorang pria dem dem haffi membawa fitur parasut
An bullet proof vest caw nuff a dem a shoot
Sebuah bullet proof vest gak nuff dem untuk menembak


CHO
CHO


From Top
Dari atas

Lirik Lagu Lady Saw Lainnya :