Airija – Arti Lirik Lagu Monologas

Airija | Arti Lirik Lagu Terjemahan Monologas

Kaþkas naktá sapnuoja saulæ
Ka & duri; kas nakt & aacute; sapnuoja saul & aelig;
Kaþkas dienà pilnas tamsos
Ka & duri; kas dien & agrave; pilnas tamsos
Kaþkam sunku áveikti baimæ
Ka & duri; kam sunku & veikti baim & aelig;
Nors neturi kur dëti dràsos
Nors neturi kur d & euml; ti dr & agrave; sos


Nematyti kas rytà saulës
Nematyti kas ryt & agrave; saul & euml; s
Jà nusineðë miðkai
J & agrave; nusine & eth; & euml; saya & et; kai
Jie pilni – nepilni apgaulës
Jie pilni – nepilni apgaul & euml; s
Ir keisti nekeisti labai
Pergilah keisti nekeisti labai


Kaþkieno naktis benamë
Ka & duri; kieno naktis benam & euml;
Kaþkieno diena be spalvø
Ka & duri; kieno diena menjadi spalv & oslash;
Kaþkas viskas gaunas savaime
Ka & duri; kas viskas gaunas savaime
O kaþkam net pradëti sunku
O ka & duri; kam bersih prad & euml; ti sunku
Kiekviena ðirdis trokðta meilës
Kiekviena & et; irdis trok & eth; ta meil & euml; s
Neapykantos pilna ðirdy
Neapykantos pilna & eth; irdy
Savo rankomis siekiam nepasiekiamos laimës
Savo rankomis siekiam nepasiekiamos laim & euml; s
Ne kiekvieno ranka stipri
Ne kiekvieno ranka stipri

Lirik Lagu Airija Lainnya :